De Schalm - Info
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Meern,
h/o de naam De Schalm

Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES:

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van ruimte(s), materialen en/of faciliteiten van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Schalm, hierna te noemen De Schalm.

 

1.2 De Schalm is gevestigd aan de Oranjelaan 10, 3454 BT, De Meern.

 

1.3 Huurder: diegene met wie De Schalm een huurovereenkomst aangaat.

 

1.4 Offerte: het door De Schalm aan de optant toe te zenden schriftelijke voorstel waarin de periode, de aard van de activiteit, de voorwaarden, materiaal alsmede de kosten van de te verhuren ruimte(s) en faciliteiten zijn vastgelegd.

 

1.5 Huurovereenkomst: een tussen De Schalm en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van De Schalm ruimte(s), materialen en/of faciliteiten.

 

1.6 Huurperiode: de in de zaalhuurovereenkomst vermelde periode, gedurende welke de huurder van De Schalm ruimte(s) huurt.

 

1.7 Materialen: inrichting en technische faciliteiten die De Schalm verhuurt bij de zaalhuur.

 

1.8 Overmacht: Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van De Schalm onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht; oorlog, oorlogsgevaar, pandemie, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en andere ernstige storingen op het bedrijf van De Schalm of dat van door haar ingeschakelde derden.


2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door De Schalm, in de breedste zin van het woord.

 

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat de huurder akkoord met deze Algemene voorwaarden en huisregels van De Schalm.

 

2.3 De Schalm heeft het recht de Algemene voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen.

 

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.

 

2.5 Afwijkingen van c.q. aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk vanuit De Schalm schriftelijk zijn bevestigd of opgenomen in herziene versie van de algemene voorwaarden.

 

2.6 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de in de zaalhuurovereenkomst omschreven ruimte(s). Huurder dient zich te houden aan de in de zaalhuurovereenkomst genoemde aanvangstijden/eindtijd.


3. RESERVERING:

 

3.1 De reservering is pas definitief na ondertekening van de overeenkomst en de eventuele aanbetaling.

 

3.2 Bevestiging geschiedt per mail en toont de za(a)l(en), prijs en tijdstip. Alleen e-mails met deze inhoud kunt u als bevestiging beschouwen.

 

3.3 Bij uitloop van de gereserveerde tijd wordt voor elk uur zaalhuur berekend.

 

3.4 Extra uren kunnen tot de dag ervoor worden gereserveerd per mail naar verhuur@schalmdemeern.nl, indien beschikbaar. Bij reservering krijgt u altijd een e-mailbevestiging.


4. OPLEVERING:

 

4.1 Huurder dient zich te houden aan de afgesproken huurtijd. De ruimte(s) dient u schoon te verlaten binnen de gehuurde tijdsperiode. Wanneer u langer wilt huren kunt u contact opnemen met de dienstdoende beheerder of planner of dit mogelijk is.

 

4.2 De verhuurde ruimtes; de zaal en het volledige sanitair dienen schoon en netjes te worden achtergelaten, bij nalatigheid brengen wij schade-schoonmaakkosten in rekening. Indien na beoordeling van de zaalbeheerder de ruimte(s) nalatig wordt achtergelaten worden herstel-en schoonmaakkosten van minimaal €100,- naar u doorberekend.

 

4.3 Eigen hapjes zijn toegestaan in overleg, maar moeten zelf opgeruimd worden. Het personeel mag hier geen hinder van ondervinden.

 

4.4 De Schalm stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of het zoekraken van uw eigendommen.

 

4.5 Bij gebruikmaking van de technische faciliteiten dient u zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van onze technicus.


5. SCHADE:

 

5.1 Indien door de verhuurder achteraf schade wordt vastgesteld na gebruik van de zaal, waarvoor de huurder verantwoordelijk is, wordt deze schade verhaald op de huurder.

 

5.2 In de gehuurde ruimten mag door Huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Schalm.

 

5.3 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat Huurder niet van de verplichting om de geconstateerde schade te vergoeden.

 

5.4 De Schalm heeft het recht om de door haar geconstateerde schade aan de gehuurde ruimte(s) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(s) door Huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

 

5.5 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen aanwezig zijn, tenzij hiervoor door De Schalm uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend.

 

5.6 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Schalm binnen, dan wel in de onmiddellijke omgeving van het gehuurde, met rijst of confetti te strooien, een open vuur te maken of vuurwerk af te steken. Huurder ziet op strikte naleving hiervan toe. Schoonmaakkosten zullen in alle gevallen in rekening worden gebracht aan de Huurder. Bij overtreding zal een boete van €250,- per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Zaalhuurovereenkomst met directe ingang volgen.

 

5.7 Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw. Bij overtreding zal een boete van €250,- per overtreding in rekening worden gebracht. Bij herhaalde overtreding kan ontbinding van de Zaalhuurovereenkomst met directe ingang volgen.

 

5.8 Voor en tijdens een bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die De Schalm noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimten. Ramen en buitendeuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht. Een geluidsniveau van meer dan 90 decibel is niet toegestaan.

 

5.9 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden en/of bedrijven. Om uiterlijk de overeengekomen eindtijd dient de laatste gast het pand verlaten te hebben.

 

5.10 Onmiddellijk na afloop van een bijeenkomst of evenement, doch uiterlijk voor de eindtijd van de Zaalhuurovereenkomst, dient/dienen de gehuurde ruimte(s) te worden ontruimd. Hieronder valt ook de verwijdering van al het materiaal dat door Huurder is gebruikt.

 

5.11 Huurder vrijwaart De Schalm voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden, terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Huurder verhuurde ruimte(s), diensten of geleverde producten.

 

5.12 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken. Huurder dient de ruimte(s) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Huurder werd(en) aangetroffen bij aanvang van de in de Zaalhuurovereenkomst aangegeven periode.

 

5.13 De Schalm zal na de huurperiode samen met de Huurder de ruimte(n) nalopen op beschadigingen en vervolgens de eventuele schade schriftelijk bevestigen. Daarnaast staat Huurder ervoor in dat alle door Huurder gecontracteerde toeleveranciers en facilitaire bedrijven deze bepaling naleven.


6. VEILIGHEID:

 

6.1 In geval van nood dient de huurder de verantwoordelijke van De Schalm direct op de hoogte te brengen.

 

6.2 Het gebruiken van licht-ontvlambare materialen, vluchtige gassen en andere mogelijk gevaarlijke stoffen en objecten is niet toegestaan.

 

6.3 De doorgang richting uitgangen dient te allen tijde vrij te zijn. Deuren mogen nooit worden vergrendeld, er mogen geen objecten in de deuropening worden geplaatst, noch in de doorgang naar de uitgangen.

 

6.4 De verantwoordelijken dienen op de hoogte te zijn van de procedure voor melding, waarschuwing en alarm bij brand of ramp.

 

6.5 Bij het verlaten van de gehuurde ruimtes zal de huurder de verlichting en airconditioning uitschakelen, en controleren of alle deuren en kranen gesloten zijn.


7. BETALINGEN:

 

7.1 Er dient bij privéfeesten een aanbetaling gedaan te worden van 50% van de zaalhuur en dit uiterlijk 2 weken voor de reserveringsdatum van deze huurovereenkomst. Alle betalingen dienen te gebeuren per contante betaling of per overschrijving op volgend rekeningnummer: RABO NL25 RABO 014.08.93.075 op naam van De Schalm met vermelding van de reservering.

 

7.2 Betaling van de door De Schalm gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden middels directe (vooruit)betaling.

 

7.3 Indien er niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, verkeert de huurder in verzuim en zijn de wettelijke rente, de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de Huurder.

 

7.4 Ingeval van verzuim is De Schalm gerechtigd haar dienstverlening te beëindigen. De Schalm is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij van de betreffende Huurder in bezit heeft.

 

7.5 Indien betaling niet stipt plaatsvindt heeft De Schalm het recht de Zaalhuurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en derhalve de huurder in de betreffende ruimte(n) niet toe te laten, c.q. de overeengekomen diensten niet te leveren.

 

7.6 Geoffreerde prijzen en/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen.

 

7.7 Indien Huurder bezwaar heeft tegen een door De Schalm verzonden factuur, dient hij dit binnen vijf dagen na de factuurdatum aan De Schalm bekend te maken. De betalingsverplichting en de daarvoor geldende termijn worden door bedoelde mededeling niet opgeschort.


8. ANNULERINGEN:

 

8.1 Na het tot stand komen van een Zaalhuurovereenkomst kan Huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk beëindigen. Annuleren kan alleen per e-mail naar: verhuur@schalmdemeern.nl. Een telefonische annulering geldt niet.

 

8.2 Bij annulering: Huurder betaalt de rekening voor: 2 weken van te voren 25% 1 week tot 48 uur van te voren 50%, binnen 48 uur 100%

 

8.3 Wijziging van de datum dient te geschieden uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de huurperiode.

 

8.4 Een annulering van een reservering door de verhuurder kan in geen geval recht geven op enige vorm van schadevergoeding.


9. TECHNISCHE FACILITEITEN

 

9.1 Wanneer Huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van De Schalm dient dit ten tijde van de contractbesprekingen van de zaalhuurovereenkomst te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen van de Huurder, door De Schalm niet worden gegarandeerd.

 

9.2 De installatie en de bediening van geluids-, licht-en/of projectieapparatuur van De Schalm mag alleen geschieden door technici van De Schalm, tenzij in de zaalhuurovereenkomst anders is overeengekomen.

 

9.3 Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur mag na uitdrukkelijke toestemming van De Schalm.

 

9.4 Huurder is bij het gebruik van eigen apparatuur zelf verantwoordelijk voor installatie van de apparatuur.


10. ALGEMEEN

 

10.1 Huurder dient aanwijzingen van het personeel van De Schalm ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(s) te allen tijde op te volgen.

 

10.2 Huurder dient zich te allen tijde te houden aan het door De Schalm vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte.   Deze zijn: - zaal 2; 16 personen, zaal 3; 25 personen, zaal 4; 16 personen, zaal 5; 110 personen, Zaal 6; 40 personen

 

10.3 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziekauteursrechten. Huurder vrijwaart De Schalm geheel van enige aanspraak op verschuldigde muziekauteursrechten op de muziek die Huurder in de ruimte(s) van De Schalm ten gehore heeft gebracht en/of ten gehore heeft doen brengen.

 

10.4 Iedere vorm van publiciteit rond een bijeenkomst of evenement dient Huurder duidelijk en vooraf te communiceren met De Schalm.

 

10.5 Van het logo van De Schalm mag alleen gebruik worden gemaakt in samenspraak met, en na toestemming van De Schalm. Verkeerd gebruik verleent De Schalm het recht om maatregelen te treffen.

 

10.6 Het aanbrengen van reclame etc. door Huurder op en rond het gebouw van De Schalm is niet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Schalm.

 

10.7 De Schalm is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van aanwezige kleding en/of andere goederen.

 

10.8 De Schalm draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van Huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. De Schalm behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen te verwijderen, zonder dat De Schalm aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.

 

10.9 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(s) door of in opdracht van De Schalm te dulden. De Schalm zal bij uitvoering van deze werkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door Huurder.

 

10.10 Wanneer de terbeschikkingstelling van ruimten in De Schalm niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van De Schalm, waaronder begrepen brand, oproer, pandemie, overheidsmaatregelen, instortingsgevaar, het in beslag nemen van De Schalm of een gedeelte daarvan door de bevoegde autoriteiten, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.

 

10.11 Huurder en De Schalm zijn verplicht brand- en blusvoorzieningen en vluchtwegen in en om het gehuurde te allen tijde vrij te houden.

 

10.12 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 

10.13 Huurder gaat akkoord met de camerabewaking van zichzelf en zijn gasten t.b.v. veiligheids-en diefstal aangelegenheden.


11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

11.1 Op alle overeenkomsten en offertes van De Schalm is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.